A SALONU
08:30 - 08:50 AÇILIŞ KONUŞMALARI
08:50 - 09:50 Türkiye’de Dermatoloji - TDD’nin 50. Yılı (TDD Başkanlarından izlenimler, öneriler)
Moderatör:
M. Ali Gürer
Panelistler: M. Ali Gürer, Erbak Gürgey, Tülin Akan, Ahmet Yaşar Turanlı, Can Baykal, Oktay Taşkapan, Ertan Yılmaz, Güneş Gür Aksoy
Konuşmacılar: M. Ali Gürer, Can Baykal, Ertan Yılmaz
09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 11:15 PANEL 1: Akne
Oturum Başkanları:
Nilsel İlter, Hamdi Memişoğlu
10:00 – 10:15 Patogenezde Yenilikler
Göknur Kalkan
10:15 – 10:30 Geç Başlangıçlı Akne
Nilsel İlter
10:30 – 10:45 Aknede İsotretinoin
Ayşe Anıl Karabulut
10:45 – 11:00 Akne Tedavi Rehberleri
Ayşe Serap Karadağ
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 KONFERANS I
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Güneş Gür Aksoy
What’s New in Dermatologic Therapy
Thomas Ruzicka
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20 UYDU SEMPOZYUM 1
Farmanova Uydu Sempozyumu
 

Psoriatik Artrite Multidisipliner Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat İnalöz – Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriatik Artrit Tedavisine Dermatolog Gözüyle Bütünsel ve Yenilikçi Bakış
Prof. Dr. Nahide Onsun – Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 

Psoriatik Artrit Tedavisine Romatolog Gözüyle Bütünsel ve Yenilikçi Bakış
Prof. Dr. Umut Kalyoncu – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji bilim Dalı

14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 KONFERANS II
Oturum Başkanları: Meltem Uslu, Bengü Nisa Akay
Dermoscopy in Every Day Practice
Aimilios Lallas
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 5: Kronik Hasta İzleminde Doğrular - Yanlışlar
Oturum Başkanları: Nilgün Atakan, Deniz Seçkin
15:45 – 16:00 Psoriasis
Nilgün Atakan
16:00 – 16:15 Deri Kanserleri
Nahide Onsun
16:15 – 16:30 Otoimmun Büllöz Hastalıklar
Savaş Yaylı
16:30 – 16:45 Tartışma
16:45 - 18:45 EĞİTİM KURULTAYI / YETERLİK GENEL KURULU
20:00 - 22:00 Orada Duruverseydi Zaman “Kemal”
B SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 2: Allerji
Oturum Başkanları:
Şükran Tunalı, Göksun Karaman
10:00 –10:15 Kontakt Dermatitlerde Klinik Tanı
Emel Bülbül Başkan
10:15 – 10:30 Hastaya Özel Deri Yama Testi
Emek Kocatürk Göncü
10:30 – 10:45 İlaç Allerjilerinde Testler
Rafet Koca
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15
Serbest Bildiri
  SS-04 - Kronik ürtikerde doksepin tedavisi: 41 hastanın retrospektif olarak değerlendirilmesi
Zeynep Yılmaz
  SS-07 - Kronik Spontan Ürtikerli Hastalarda Omalizumab Tedavisine Yanıtı Etkileyen Faktörler: Fcer1 Gen Polimorfizmi, Otoimmün Ve İnflamatuar Belirteçler
Ece Nur Değirmentepe
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 SERBEST BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanları: Tayyar Cantürk, Kenan Aydoğan
  SS-10 - Orta ve Şiddetli Akne Vulgaris Hastalarında Kan Omentin-1, Chemerin, Vaspin Düzeylerinin ve İnsülin Direncinin Değerlendirilmesi
Perihan Aladağ Öztürk
  SS-11 - Notalgia Parestetika Hastalarında Kutanöz Silent Periyod
Serkan Demirkan
  SS-12 - Akne Vulgarislilerde Kozmetik Alerji Sıklığının Araştırılması
Aslı Şahin
  SS-13 - İnterdijital Maserasyonu Olan Hastalarda Eritrazma Sıklığı
Dursun Türkmen
  SS-14 - Kronik İdiyopatik Ürtiker ve Büllöz Pemfigoid'li Hastalarda Omalizumab Tedavisinin Koagülasyon Parametrelerine ve Total IgE Düzeylerine Etkisi
Ahmet Uğur Atılan
  SS-15 - Çocukluk çağı psoriazis hastalarındaki oral bulguların değerlendirilmesi
Atiye Oğrum
  SS-16 - Tosilizumab ile tedavi edilen PAPASH sendromu
Aslı Özçentik
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:20 SERBEST BİLDİRİLER 2
  SS-17 - Multidisipliner teletıp uygulaması: cerrahi öncesi telecerrahi tanılarının histopatoloji ile karşılaştırılması
Ümran Muslu
  SS-18 - Dermatologlarda tükenmişlik sendromunun araştırılması ve etkileyen faktörler
Ezgi Özkur
  SS-19 - İzotretionin ile tedavi edilen akne hastalarında psikiyatrik parametrelerin değişiminin incelenmesi
Ezgi Özkur
  SS-20 - Bazoskuamöz karsi̇nom: Bi̇r olguda epi̇geneti̇k çalişmalar
Berna Aksoy
  SS-21 - Türkiye’de Akne vulgaris ve eşlik eden komorbiditelerin incelenmesi: Multimerkez, Prospektif, Kontrollü Bir Çalışma
Emine Sümeyye Ünal
  SS-22 - Sakal Restorasyonu için Değerli Bir Yöntem Olarak Foliküler Ünite Ekstraksiyonu: Retrospektif Vaka Serisi Çalışması
Hasan Mete Aksoy
  SS-60 - Üçüncü basamakta kronik spontan ürtiker tedavisinde omalizumab deneyimi
Ayda Acar
14:20 - 14:30 ARA
14:30 - 15:30 SERBEST BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanları: Aylin Ermertcan, Müzeyyen Gönül
  SS-23 - Kliniğimizde takip edilen Mikozis Fungoides, Mikozis Fungoides varyantları, alt tipleri ve atipik formlarının klinikopatolojik değerlendirilmesi
Esra Ağaoğlu
  SS-25 - Dermatolojik Hastalıklar Farkındalık Anketi
Osman Kose
  SS-55 - Malign melanom fare modelinde anti PD-1 monoklonal antikoru ve BCG intramural uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
Gülsüm Gençoğlan
  SS-26 - Favre-Racouchot Hastalığında Ablatif Fraksiyonel CO2 Lazerin Tedavi Etkinliği (3 Yıllık Takip Sonuçları)
Osman Kose
  SS-27 - İleri glikasyon son ürünleri: Psoriasis ve kardiyovasküler hastalık arasında olası bir bağlantı
Andaç Salman
  SS-28 - Alopesi universalis olgularında topikal immünoterapinin retrospektif değerlendirilmesi
Muazzez Çiğdem Oba
  SS-29 - Vulva Biyopsi Materyallerinde Histopatolojik ve İmmunfenotipik Bulgular Eşliğinde Retrospektif Analiz: 4 Yıllık Deneyimimiz
Ela Ülkü Kutucularoğlu
  SS-30 - Tamanu yağının ratlarda yara iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması
Sevil Savaş Erdoğan
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 6: Ürtiker
Oturum Başkanları: İnci Mevlitoğlu, Güneş Gür Aksoy
15:45 – 16:00 Herediter Anjioödem
Oktay Taşkapan
16:00 – 16:15 Ürtiker Tanısında Testler
Bengü Gerçeker Türk
16:15 – 16:30 Dirençli Ürtikerde Tedavi
Dilek Bayramgürler
16:30 – 16:45 Tartışma
C SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 3: Dermoskopi
Oturum Başkanları:
Sedef Şahin, Akın Aktaş
10:00 – 10:15 Dermatozlar
Bengü Nisa Akay
10:15 – 10:30 Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar
Meltem Uslu
10:30 – 10:45 Melanom
Sedef Şahin
10:45 – 11:00 Melanom Dışı Deri Kanserleri
Turhan Şahin
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 7: Epidemiyoloji
Oturum Başkanları: Ahmet Yaşar Turanlı, Ülker Gül
15:45 – 16:00 Melanoma Dışı Deri Kanserleri
Didem Dinçer
16:00 – 16:15 Melanom
Suhan Günaştı Topal
16:15 – 16:30 Sifiliz ve AIDS
Emel Güngör
16:30 – 16:45 Tartışma
D SALONU
10:00 - 11:15 PANEL 4: Lenfoma
Oturum Başkanları:
Ayla Gülekon, Gürsoy Doğan
10:00 – 10:15 MF Dışı Lenfomalar
Şirin Pekcan Yaşar
10:15 – 10:30 MF’in Binbir Yüzü
Can Baykal
10:30 – 10:45 MF Tedavisi
Hatice Erdi Şanlı
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15 Serbest Bildiri
  SS-08 - CD8 pozitif mikozis fungoides olgularının demografik,klinik ve prognostik özelliklerinin retrospektif değerlendirilmesi
İncilay Kalay
11:15 - 11:30 KAHVE MOLASI
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:20 - 14:30 ARA
15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 16:45 PANEL 8: Tedavide Yenilikler
Oturum Başkanları:
Alpaslan Acar, Serhat İnalöz
15:45 – 16:00 Psoriasis
Emine Çölgeçen
16:00 – 16:15 Alopesia Areata
Nursel Genç Dilek
16:15 – 16:30 Melanom
Işıl Karaaslan
16:30 – 16:45 Tartışma